Twitistics

  • 349,106 twititions
  • 11,341,250 signatures

We the undersigned hereby petition...

Is een verbod op religieuze tekenen binnen het onderwijs geoorloofd?

Created 2 years, 6 months ago by

Description

Er is een schending van het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet en hiernaast ook het Jongerenpact 2020. Kinderrechtenverdrag Je hebt recht op een eigen mening (artikel 12). Je mag je mening laten horen en je hebt recht op informatie (artikel 13). Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 14) Je hebt recht op onderwijs. De discipline op school moet verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid van het kind (artikel 28). Onderwijs moet zorgen voor de ontplooiing van jouw persoonlijkheid, je talenten en jouw mogelijkheden (artikel 29) Je hebt het recht om je eigen cultuur en godsdienst te beleven en om je eigen taal te spreken als je tot een minderheid behoort (artikel 30) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Art. 1 We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig Art. 2 Discrimineer niet Art. 18 Vrijheid van gedachte Art. 28 Een vrije en eerlijke wereld Art. 30 Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen Belgische grondwet Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. Jongerenpact 2020 Engagement , thema ‘verdraagzaamheid’: Tegen 2020 is in elk levensdomein (vb. school, vrije tijd, werk,...) een diversiteit van jongeren en kinderen aanwezig, waar ze elkaar actief ontmoeten om zo tot een respectvolle en verdraagzame samenleving te komen waarin uitsluiting en pesten geen plaats hebben. Engagement , thema ‘onderwijs’: Jongeren die in 2020 het onderwijs verlaten, hebben hun vaardigheden opgebouwd vertrekkende vanuit hun eigen competenties en interesses. De jongeren moeten klaargestoomd worden om op creatieve manieren het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in een geglobaliseerde wereld die constant in verandering is ondermeer in functie van de arbeidsmarkt. Federale Anti-discriminatiewet De Federale Anti-discriminatiewet (25 februari 2003) veroordeelt elk discriminerend gedrag en steunt op het non-discriminatieprincipe dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is. Personen of groepen kan men niet uitsluiten omwille van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, taal, godsdienst of politieke overtuiging. Wat betreft handicap wordt het ontbreken van redelijke aanpassingen als discriminatie beschouwd.

9

signatures so far ...


#Twitition Is een verbod op religieuze tekenen binnen het onderwijs geoorloofd? http://twitition.com/ds4gn

Spread the word...

Add Twitition badges to your page: show badges


Whoa there!

Are you sure you don't want to share?

Tweeting out your signature will help gain support for the Twitition.

Remember; sharing is caring!

No thanks »

What is Twitition?

Twi·ti·tion [twih-tish-uhn]

noun 1. “a formally drawn request, often bearing the names of a number of those making the request, that is addressed to a person or group of persons in authority or power, published via Twitter.”

Twitition allows Twitter users to start petitions or 'Twititions' for something which they are passionate about.

Your followers can then sign Twititions by simply by clicking on the link in your tweet and share amongst their followers.

Click here to get started and before you know it you could be changing the world!

Did you know?

Twitition was designed and developed for the fun of it by Branded3, a digital agency based in Leeds, with a bit of search engine optimisation help from Blogstorm.

The most popular Twitition is currently We Ask You #Colorado_Free_AlTurki And Return Him To His 5 Children @hickforco @BarackObama with over signatures

The twitter account with most followers is
Lady Gaga with over 18 million followers.

Start a Twitition and you could literally change the world!

Designed and developed by Branded3. © 2015 All rights reserved.

Follow the creators